Simon Simonsen


Vi skal lave poltik for det brede Danmark – for arbejdende familier. Den vigende sociale retfærdighed er i stedet forsøgt erstattet af en fejlgroet identitetspolitik, der – ligesom den økonomiske politik – især er til gavn for den øvre middelklasse og overklassen. Den sociale retfærdighed kan først vokse, når der igen føres en politik for befolkningen, der varetager interesserne for det store flertal. 2019-bog: Social retfærdighed i frie og lige Danmark – Kampen for Socialdemokratiets grundlæggende ideal. 1. udgave, 1. oplag · e-bog 2019. Politisk debatbog, København. © Simon Simonsen 2019. Grafisk tilrettelæggelse: Strunge Grafik. 208 sider.

Tryk her for at hente bogen i PDF

Tryk her for at hente bogen i ePub

I starten af 2022 trådte jeg ud af Borgerrepræsentationen, Københavns Rådhus. Jeg har været privilegeret at have sæde i sundheds-, omsorgs-, og socialudvalgene (stående udvalg). Dertil har jeg deltaget i en række underudvalg og nævn fx §79-udvalg, fx komiteudvalg og fx været næstformand i bevillingsnævnet.

Mit første møde i Borgerrepræsentationen foregik i 2017. Her var jeg ved 2017-kommunalvalget valgt ind med 964 personlige stemmer. Jeg var superstolt af hver eneste og har søgt at gøre mit bedste for at leve op til tilliden. De fleste af mine valgte kollegaer fik omkring – og lidt mere end – 1.000 stemmer (undtagen tidl. spidskandidat og overborgmester Frank Jensen) og fx fik min kollega der blev overborgmester i en del af samme valgperiode, Lars Weiss, 1029 stemmer ved samme valg.

Ved 2019-folketingsvalget fik jeg 1325 personlige stemmer (blev 4. stedfortræder). Her var jeg også stolt af hver eneste stemme. Det var i en storkreds med hård socialdemokratisk konkurrence – hvor 2 kandidater efterfølgende blev ministre og to tidligere medlemmer af folketinget ikke blev genvalgt. To af mine konkurrenter og meddebattører i valgkampen: Jette Gottlieb (Ø) blev valgt ind i folketinget med 1318 stemmer og Halime Oguz (SF) blev valgt med 1278 stemmer.

Som 4. stedfortræder til folketinget er det ikke sandsynligt at flere af mine partikammerater skulle tage orlov samtidigt, men jeg tropper selvfølgelig op på Christiansborg hvis jeg bliver indkaldt. Men ellers går mit bidrag til det politiske arbejde – fra nu af – på de indre linier i partiet, hvor jeg deltager i forskellige netværk og bl.a. er formand for to mindre landsdækkende netværk.

Dette opslag vil derfor for nærværende være mit sidste.

Nedenfor: juni 2022 deltog i møde med svenske, norske og finske socialdemokrater i Sverige. Partilederne – undtagen (Mette F.) – deltog også. Jeg står til venstre for midten.

Nedenfor: November 2021 Kommunal- og Regionsrådsvalg. Rundt til de københavnske postkasser og brevsprækker med pjecer for Sophie Hæstorp Andersen og Lars Gaardhøj (og i Folketinget med Sophie i Socialdemokratiets gruppeværelse). Jeg stillede ikke op i denne omgang og forlader Rådhuset ved indgangen til 2022. Jeg håber på det bedste for vores nyvalgte overborgmester Sophie. Vores hovedstad står overfor store udfordringer og hendes opgave på rådhuset er blevet mere udfordrende efter vi gik væsentligt tilbage. Vi er ikke længere det største parti. Vores nyvalgte regionsrådsformand Lars står anderledes, men er også lidt udfordret af at de konservative fik flere mandater end socialdemokratiet i Regionsrådet. Men det løser sig nok, så der kan træffes de rigtige beslutninger. Der er jo heldigvis mange fornuftige mennesker også i de andre partier og så er der jo valg igen om 4 år.

Nedenfor September 2021: “Tak til alle jer, der er kommet for at være med til at hylde og fejre frivilligheden. Tak til alle de gode frivillige kræfter i vores by. Vi sætter stor pris på jeres store arbejde. ” sagde jeg bl.a. i min tale til de 200 frivillige ledere på Rådhuset under Danmarks nationale frivillighedsdag. På vegne af Københavns Kommune overrakte jeg Årets Fælleskabspris 2021 og kr. 30.000 til “Elderlearn” fordi de gør et stort stykke arbejde i at matche ældre københavnere med unge sprogstuderende, som får gensidig gavn af hinanden. De er et glimrende eksempel på, hvordan ensomhed kan bekæmpes ved at opfinde nye kreative rammer for, at mennesker kan mødes og hjælpe hinanden og bidrage med livskvalitet og erfaring af at gøre en forskel for andre.

Nedenfor: Ekstraordinært møde om at stille nødberedskabspladser til rådighed for patienter fra sygehusene. Jeg er i højre hjørne i bunden.

Nedenfor September 2021: Møde i folketinget med vores socialordfører MF Camilla Fabrisius og Torben om vores udsatte psykiatriske borgere

Nedenfor den 5. September 2021: Flagdag for vores veteraner. Vi havde inviteret danske veteraner ind på Københavns Rådhus for at ære deres indsats. Her er med en særlig gæst på rådhuset – min ven Daniel som bl.a. har bidraget til at sikre stabilitet omkring Afrika’s horn. Danmark kan være stolte af vores bidrag som juniorpartner i de internationale indsatser.

Nedenfor Maj 2021: Nye forskelle i uddannelse, vilkår og økonomi krakelerer billedet af de nordiske velfærdssamfund, hvor alle burde have lige muligheder. 50 års social omfordeling rulles tilbage. De rige er blevet rigere – og der er blevet flere af dem. Afstanden til resten af samfundet indfører nye sociale, geografiske og politiske skel. Debat med Lars Olsen, debattør, journalist og medforfatter til den nye bog: ”Rige børn leger bedst. Et portræt af det danske klassesamfund”. Til at diskutere den voksende ulighed i det danske samfund bidrager Fredrik Vad Nielsen, DSU Forbundsformand og Simon Simonsen, forfatter, debattør og kommunalpolitiker(S). Facilitator: Søren Valgreen Knudsen.

Nedenfor: Diskussion af S-regeringens udspil “Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund”, som handler om udflytninger af uddannelser. Og dertil folketingsbeslutningen som S tog med de borgerlige partier. Beslutningen lød: “Folketinget har den forventning, at universiteternes ledelse løbende sikrer, at selvreguleringen af den videnskabelige praksis fungerer. Det vil sige, at der ikke forekommer ensretning, at politik ikke forklædes som videnskab, og at det ikke er muligt systematisk at unddrage sig berettiget, faglig kritik”. Kronik i Politiken af Bjørn Brandenborg og Rasmus Stoklund om at identitetspoltik “er en farlig trussel” og  “Lader vi stå til, så vil de konfrontatoriske kræfter få institutionaliseret mange af deres skøre identitetspolitiske idéer. Først på læreanstalterne og siden vil de kræve dem udbredt til resten af samfundet.” https://politiken.dk/debat/kroniken/art8255629/Henrik-Dahl-har-fuldkommen-ret.-Identitetspolitik-er-en-farlig-trussel

Nedenfor: På vegne af Københavns Kommune uddeler jeg pris. Årets spirepris gik til fem idrætsforeninger: “Flere seniorer i idrætsforeninger” fordi de gør noget ekstra for at tiltrække ældre til at være aktive og til at være en fast del af en forening med fællesskab, glæde og bevægelse. Sted: idrætshuset Østerbro Station.

Nedenfor: deltager i nordisk møde om Big Tech (Amazon & Facebook) og deres udfordring af de nordiske samfund. Vi er den socialdemokratiske Nordenskolens hold 6 og alumni (jeg var på hold 1). De globale tech-giganter udfordrer den nordiske model med den måde de driver forretning på. Fx mindskning af ytringsfrihed, ringere aflønning af medarbejdere og undvigende skattebetaling. Nordenskolen udspringer af SAMAK -Arbejderbevægelsens nordiske samarbejdskommitté der samler de nordiske socialdemokratier og fagforeninger/landsorganisationer. Vores forhåbentligt kommende hovedstads regionsformand Lars Gaardhøj har ordet. I min baggrund er det Borgerrepræsentation på Københavns Rådhus:

Nedenfor: “Kræver humaniora og samfundsvidenskab et realitetschek?” – debat om den fremtidige socialdemokratiske kultur-, uddannelses- og forskningspolitik. Vores videns- og kulturinstitutioner er blevet politiseret af Ø & RV særlige dagsordener på fx udlændingeforskning og kønsforskning. Her udfører man aktivistisk forskning der ikke tilgodeser en pluralitet af argumenter og positioner. Den forskningspraksis ligger langt væk ideen om frie pluralistiske uddannelses- og vidensinstitutioner. Den ligger også langt væk fra samfundsflertallet. Chefredaktør Niels Jespersen, socialdemokrat, chefredaktør, historiker og afghanistanveteran lavede oplæg. Jeg indledte og havde organiseret og havde socialdemokraten Hartvig Frisch i baggrunden: hans grundliggende pointe: der hvor socialdemokraterne har givet efter for kommunisterne (idag de venstreradikale) har vi tabt. Og han mente også at pacifismen i Socialdemokratiet overfor deres magtudøvelse giver dem indflydelse. Pacifismen i forhold til de dem på vores vidensinstitutioner, gør at de venstreradikale misbruger vores fælles vidensinstitutioner til deres særinteresser.

Nedenfor artikel: Vi skal hjælpe både kvinder og mænd i krise – ikke kun det ene køn. Der findes over 50 kvindekrisecentre, men langt langt færre nogenlunde tilsvarende mandecentre. Kun kvinder har mulighed for at blive indskrevet anonymt på et krisecenter. Kun kvinder på krisecentre, men ikke mænd, kan få gratis psykologhjælp. Kvindekrisecentrene har deres egen paragraf i serviceloven, mens de meget få mandecentre, der findes, støttes efter samme regler som herberger for socialt udsatte. Det er sikret i lovgivningen, at børn kan følges med den udsatte kvinde, men ikke med den udsatte mand.

https://piopio.dk/danske-maend-har-brug-bedre-krisehjaelp?fbclid=IwAR0TzwF7Nxn7sneGK7blxD_tkHxyp6nYzd68vA1sOcbGEiCq8xe92_cU1Fw

Nedenfor. Bedre familiepolitk med substans. For mange børn har igennem 25 år har været ofre for signalpolitik. Signalpolitik er politik der i højere grad er beregnet på at påvirke eller befæste holdninger i offentligheden og give indtryk af handlekraft, end på at løse politiske problemer. Især fædre, men også mødre, oplever at virkeligheden fuldstændigt strider mod den gældende lovgivning. https://piopio.dk/node/17427

Nedenfor onlinemøder og et lille indblik i det særlige corona-politiske arbejdsrum i coronatiden.  Bl.a. med nuværende overborgmester Lars Weiss og forhåbentlig kommende overborgmester Sophie Hæstorp Andersen på næste billed.

Nedenfor møde med vores uddannelses- og forskningsordfører Bjørn Brandenborg MF-S (i midten) bl.a. om den socialdemokratisk linie på fordeling af statens forskningsmidler. Jeg er udvalgsformand.

Nedenfor: I ligestillingsministeriet med daværende ligestillingsminister Mogens Jensen. I min egenskab af formand for det socialdemokratiske Thorvald-netværk. Med netværkets tillidsfolk i møde med vores socialdemokratiske ligestillingsminister. www.ThorvaldSocialdemokrater.dk

Nedenfor: Diskussion om forskning og fordeling af forskningsmidler med bl..a. rektor for Aalborg Universitet Per Michael Johansen.

Nedenfor: “Socialdemokratiet bør igen promovere politik om ånd, etik og kultur.” “Socialdemokratiets opgør med den øvre middelklasses uddannelsestænkning har været nødvendig, kærkommen og helt rigtig. Men vi har muligvis overkorrigeret. Socialdemokratiet har helt korrekt lagt en kurs mod bedre dimensionering, modvirkning af uddannelsessnobberi og sikring af erhvervsuddannelser og de korte- og mellemlange uddannelser. Men vi har også brug for, at Socialdemokratiet aktivt promoverer humanistiske dyder og kompetencer.” “At partiet ikke kun forlader sig på naturvidenskab og kun lytter til de såkaldte økonomiske vismænd, men også skaber en kraftig politik om ånd, etik og kultur.”

https://piopio.dk/humaniora-og-socialdemokratiet-i-skilsmisse-0

Nedenfor: Humaniora, kultur og Socialdemokratiet: Er socialdemokratiets linie i rigtig i forhold til humaniora? Møde i S udvalg med gæst: professor Jeppe Bundsgaard Århus Universitet.

Nedenfor: Fast personale har stor betydning for vores ældre borgere og vi skal skabe kontinuitet. Indlæg i den den lokale købernhavner avis: Brønshøj-Husum Avis.

Nedenfor:

videolinkmøder i det københavnske bystyre. Her den sidste orientering – i den første bølge corona – om Corona-situationen hos vores hjemløse, udsatte og det sociale område fra borgmester Mia og forvaltningen. 

Nedenfor. Videomøde i bevillingsnævnet med borgmester Franciska Rosenkilde (Å), og Marcus Knuth (V), politiet, kommunens støjafdeling, repræsentanter for beboere, for erhvervsorganisationerne og nævnet består af tre yderligere politikere. Kun politikere og politiet har stemmeret – jeg er næstformand i nævnet.

Nedenfor. Det gik den rigtige vej i slutningen af første corona-bølge. Færre døde, færre syge og færre smittede borgere med COVID-19. Vi åbnede mere op og fastlagde bl.a. nye fysiske rammer for udebesøg med vores ældre borgere der bor på plejehjem. Nogle af vores plejehjem har desværre været hårdt ramt. Vi politikere forlod så småt videolinkmøderne og holdte nedenfor sundheds- og omsorgsudvalgsmøde med afstand og forvaltning med på videolink i rådhusets store festsal. Men desværre kom der en ny bølge.

Nedenfor endnu et videolinkmøde. Her om forskning i EU & DK. Med Niels Fuglsang (S) fra Europa-Parlamentet som har sæde i udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE), Kasper Sand Kjær (S) medlem af Folketinget og ordfører for uddannelse og forskning, Jette fra hovedbestyrelsen, flere andre og undertegnede der leder mødet som udvalgsformand og med grøn videobaggrund – samme farve vi arbejder for prioriteres i EU’s og DK’s forskningspolitik.

Nedenfor indlæg i Politiken. Udenlandske hjemløse hører ikke til i Danmark. Loven er klar. De opholder sig ulovligt i vores land og skal hjem. Til dagligt fungerer loven fornuftigt. Vi bruger normalt ikke ressourcer på illegale indvandrere. Men nu er de fanget af corona-krisens lukkede grænser og de frivillige organisationer er under pres. Og vi bør hjælpe. Især med karantænepladser, tests og sundhedsfaglige tiltag. Vi er politikere der sidder i socialudvalget.

Nedenfor er jeg i Folketingets Færø-værelse hvor jeg som formand for Socialdemokratiets centrale landsudvalg for forskning og videregående uddannelse, bød velkommen og faciliterende: “Behov for et skifte i forskning og uddannelse inden for sundhed og psykiatri?” Mange års socialdemokratisk politik har fokuseret på at forbedre forholdene for de psykiatriske patienter. Oftest med at søge tilslutning til større bevillinger. Men hvad hvis det ikke handler om mængden af den service og behandlingen vi leverer, men om kvaliteten af den offentlige service? Hvis det primære problem ikke er mangel på penge, men uhensigtsmæssig brug af pengene. Vi har udfordringer med balancen mellem medicinindustriens rolle og offentlig forskning, kravet om stringent evidens og endeligt borgerens behov og krav på informeret samtykke. På billedet: videolink fra Universität Zürich i schweiz med forsker og psykolog Anders Sørensen, der til dagligt arbejder på Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet.

Nedenfor debatindlæg om at fattige filippinske kvinder ikke bør forlade egne børn og familie for at tage underbetalt husarbejde i rige danskeres hjem. Udfasningen af Au pair ordningen er et led i en større værdipolitisk kamp. Tryk og læs her

Nedenfor debatindlæg om behovet for en bedre familiepolitik i Politiken. Her skriver jeg bl.a.: “De fleste børn har i dag forældre, som kun kan tage barnets første sygedag. Selv om vi ved, at det tager adskillige dage at komme sig oven på de fleste sygdomme. Det er synd for børnene, og vi kan ikke være bekendt, at forældrene skal stå på hovedet for at klare det. ” og vi er ikke sat i verden for at politik for karrieforældre. “Man tror, at familien er et borgerligt projekt. Men det store markante store flertal af danskerne lever i en familie. Og rød politik bør politisk prioritere de mange, ikke de få. Vi bør prioritere tid til børnene og til den almindelige mor og far.”

Nedenfor debatindlæg om at: “Rød familiepolitik skal ind i overenskomstforhandlingerne, som gælder for den brede befolkning. Fagbevægelsen bør i større grad supplere det eksisterende fokus på løn med et fokus på arbejdsvilkår for arbejdende familier.” og “vi bliver konkurrencestatens nyttige idioter, hvis vi tror på frigørelsen fra menneskelige forpligtigelser og glorificerer arbejdsmarkedet som vejen til eksistentiel mening og lykke. Vi mister noget meget dyrebart, hvis vi gør det.” www.Information.dk.

Tryghed i den allersidste tid. Nedenfor overrækker jeg Fællesskabspris på vegne af Københavns Kommunes til Røde Kors’ Vågetjeneste. I pristalen takkede jeg de 160 frivillige for at give ro og tryghed til borgere og deres pårørende i den allersidste tid. De gør en stor forskel for både en gruppe meget svage borgere – i deres allersidste tid – men også for de mange medarbejdere og pårørende, som omgiver de døende. De gør noget helt særligt også i situationer, som rører ved noget af det allermest personlige og tabubelagte, nemlig døden. Derudover overrakte jeg en såkaldt spirepris til et mindre men lovende demensprojekt i DGI-byen for borgere med demens i et tidligt stadie. De kan ikke træne i almindelige træningstilbud, men samtidig er deltagerne for friske til at være i et kommunalt aktivitetscenter eller på et plejehjem. Danmark ER frivilligt arbejde. Det er en veludviklet og organiseret måde at leve vores liv på i vores utroligt mange foreninger lige fra mødre/fædregrupper over danse- og fodboldklubber til kortklubber. Vi er næsten 1,9 millioner frivillige, der driver landets mange og forskellige, store og små foreninger. Der lægges 900.000 timers frivilligt arbejde – om dagen i Danmark. Tak. (billed nedenfor)

Nedenfor har jeg indlæg i Politiken om at ældretilbud skal gøres attraktive for begge køn. “Det er vigtigt, at man som ældre borger har mulighed for at opdyrke fællesskaber og holde sig aktiv, så man i samvær med andre ældre kan opretholde en god livsstil, forebygge skavanker og leve en fysisk og mentalt sund alderdom.” Derfor skal vi arbejde med ensomhed blandt vores ældre mænd. www.Politiken.dk.

Nedenfor debatterer jeg i Berlingske at: ”drenge og mænd aldrig bør »lege« på pigers og kvinders præmisser, men på egne præmisser. Og også gerne på fælles præmisser”  og at ”En anden skandale er »røv til bænk«-folkeskolen, der ikke er blevet mere fysisk, trods vores forsøg på at implementere mere bevægelse, idræt og praktiske fag. Vi er slet ikke kommet tilstrækkeligt ud af starthullerne her, og det skader især drengenes udvikling i uddannelsessystemet.” www.Berlingske.dk.

Nedenfor: Møde og diskussion af professionshøjskolerne med fællestillidsrepræsentant Jesper Zimmer Wrang:

På folkemødet: Nedenfor billed fra folkemødet 2019 – en uge efter folketingsvalget – hvor jeg deltog i EkstraBladets debat om mænd, kvinder og seksualitet. Jeg glædes over at vi på trods af forskellige holdninger formår at fastholde dialogen. En times TV indslag i link under billedet.

Link til folkemødedebatten: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article7673818.ece

Nedenfor er jeg på forsiden af Berlingske. Interview og artikel: “Mit politiske projekt handler om, at vores land har en god økonomi, velfærd og lighed”. “I hans politiske debatbog, Social Retfærdighed, der udkom i starten af den lange valgkamp, kritiserer han konkurrencestaten, som han mener fortravler vores liv, vores pardannelse og vores familier”. Bogen indeholder et helt kapitel med kritik af en særlig form for moderne feminisme: “Jeg fastholdt mit budskab fra bogen og udbyggede mit budskab i valgkampen og stod fast på min holdning.”  Fotos: Celina Dahl. Link: https://www.berlingske.dk/kultur/simon-simonsen-vil-ikke-aendre-holdning-til-feminisme-jeg-proever-at-svinge

Alle børn har en far. Det passer ikke når det siges at børn ikke har en far. Alle børn har en far. Man kan ikke komme til verden uden at der er en mor og en far. Se video ved at trykke på nedenstående link:

http://nyheder.tv2.dk/video/anlJczU2YmNkMG1fa3gwZ3dDaV9SeFE0T1hkdXNES18

Link til udsendelsen på Kanal Hovedstaden:

https://kanalhovedstaden.dk/program/7658/fv19_-_sæt_et_kryds_-_kåre_traberg_smidt_å__simon_simonsen_a/

Se interviewet (25 minutter):

https://ekstrabladet.dk/plus/tv/play/valgmorgen/article7639908.ece

Psykiatri: Jeg besøgte Marianne fra DR’s serie om psykiatri. Og er blevet meget påvirket af hendes og hendes søns erfaringer. Se videoen nedenfor:

   

Nedenfor på gaden med statsminster Mette Frederiksen (S). Og Mette med et eksempler af min debatbog i hånden.

Boglancering af min debatbog: Nedenfor med gode politkere partikammerater. Bl.a. nuværende bolig- og indenrigsminster Kaare Dybvad Bek (S) som holdte oplæg om debatbogen. Og med en af landets skarpeste analytikere Lars Olsen som også holdte oplæg om min debatbog. Og tidligere overborgmester Frank Jensen – en af landets dygtigste realpolitikere – med et eksemplar af debatbogen i hånden.

Nedenfor indlæg om min debatbog:

Nedenfor billeder fra 2019-valgkampen med udenrigsminister Jeppe Kofod:

Nedenfor flere gadebilleder:

 

  

   

 

  

             

Arbejdet som politiker indebærer mange forskellige opgaver. Nedenfor er jeg ude som giftefoged til et bryllup:

På Københavns Rådhus modtager vi alle der har gjort en særlig indsats inden for deres fag eller sportsgren. Vi siger tak og anerkender dem for deres præstation. Som politiker var jeg fx med til at tage imod vores håndboldsverdensmestre i Rådhusets festsal. Det var en særlig dag med en fuld rådhusplads med feststemte mennesker. Relativt mindre – men potentielt store sportsgrene – modtager vi også, som fx vores e-sportsverdensmestre.

  

Vi modtog også vore uofficielle kokkeverdensmestre her nedenfor.

   

Retro-valgplakat

Socialdemokratiet og fagbevægelsen er samme bevægelse. Her bl.a med Per Christensen, formand 3F, Claus Jensen, formand Metal, Leif Lahn, S-beskæftigelsesordfører og Lennart Dams-bo-Andersen MF(S) fra transportudvalget.

  

Nedenfor med nogle af mine dygtige politiske kolleger.

     

  

Nedenfor med politiske kolleger i henholdsvis Frankrig, England og Lolland

    

Målet er social retfærdighed

Det frie og lige Danmark skal sikres.

Vi har haft ekstrem økonomisk fremgang for de få. Og velstanden har været vigende for den brede befolkning.

Flertallet lider under den politiske frygt for at lede marked og land. Det har resulteret i stigende globalisering og liberalisering. Den vigende sociale retfærdighed er i stedet forsøgt erstattet af en fejlgroet værdipolitik, der – ligesom den økonomiske politik – især er til gavn for den øvre middelklasse og overklassen.

Den sociale retfærdighed kan først vokse, når der igen føres en politik for befolkningen, der varetager interesserne for det store flertal.